Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” ul. Katowicka 9B/18 61-131 Poznań NIP: 7822576764 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.otwarte-drzwi.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji technicznej: 01.10.2021

Istniejąca strona internetowa otwarte-drzwi.pl jest tylko częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 • niektóre dokumenty i pliki zostały załączone po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
 • część artykułów nie posiada opisów alternatywnych, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej
 • część artykułów nie posiada audiodeskrypcji, ponieważ ich wytworzenie miało miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej

Pozostałe elementy strony zostały dostosowane zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych poprzez:

 • umożliwienie zmiany kontrastu w trzech trybach
 • umożliwienie zastosowania trybu nocnego
 • umożliwienie użycia lupy
 • umożliwienie zmiany rozmiaru czcionki
 • umożliwienie podkreślania odnośników
 • umożliwienie podkreślania nagłówków
 • zastosowanie czcionki zwiększającej czytelność
 • umożliwienie wyboru czcionki dla dyslektyków
 • umożliwienie zablokowania animacji i innych elementów ruchomych
 • responsywność – prawidłowe wyświetlanie na różnych wielkościach ekranu
 • zastosowanie opisów alternatywnych
 • zachowanie spójnej i logicznej struktury nagłówkowej i merytorycznej
 • zastosowanie charakterystyk zmysłowych
 • umożliwienie wysłania żądania otrzymania treści alternatywnej
 • skrócenie czasu wczytywania elementów strony
 • umożliwienie sterowania stroną za pomocą klawiatury
 • przewidywalny, czytelny i intuicyjny system nawigacji
 • poprawność kodu
 • rezygnację z rozwiązań typu flash
 • rzetelność i kompatybilność informacji
 • umożliwienie zgłaszania błędów
 • możliwość obsługi strony za pomocą myszki

Ponadto, strona otwarte-drzwi.pl została dostosowana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomach: A i AA.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: firmę UP SIDE NIP 7851790431.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Kiełbasińską, e-mail: a.kielbasinska@otwarte-drzwi.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 789 107 434. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skarg na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną na adres: a.kielbasinska@otwarte-drzwi.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content