Oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zajęcia bezpłatne

Bezpłatna, kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone są przez różnych specjalistów: logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów metody NDT Bobath, pedagogów, psychologów, terapeutów IS. Polegają one na wspieraniu i rozwijaniu funkcji poznawczych, ruchowych, komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci- od momentu urodzenia do okresu podjęcia nauki szkolnej. Przed przystąpieniem do programu należy umówić się na bezpłatne konsultacje.

Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Konsultacje i zapisy na wczesne wspomaganie (1,5h) – bezpłatne spotkanie

Spotkanie to składa się z wywiadu dotyczącego trudności dziecka orazprzebiegu jego rozwoju, ustalenia planu terapii w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ustalenia zasad współpracy z rodzicami w ramach oferowanej pomocy.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Oferta indywidualna dla dzieci i młodzieży

Konsultacje ze specjalistami

Konsultacje z psychiatrą dzieci i młodzieży

Konsultacje psychiatryczne to cykl spotkań, podczas których rodzice lub opiekunowie mają możliwość przedstawienia informacji dotyczących aktualnych problemów dziecka oraz przebiegu jego rozwoju. Ponadto spotkania takie umożliwiają ocenę bieżącego funkcjonowania psychicznego oraz somatycznego dziecka. W ich trakcie ustala się rozpoznanie medyczne, plan dotyczący leczenia oraz zaleca się badania w celu ustalenia lub kontynuacji leczenia farmakologicznego.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Konsultacje z psychologiem

W trakcie spotkania rodzice lub opiekunowie przedstawiają specyfikę aktualnych trudności dziecka oraz przebiegu jego rozwoju. Celem spotkania jest ustalenie wstępnej diagnozy problemów zgłaszanych przez rodziców. Podczas spotkania proponuje się formy pomocy oraz wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz specyfiki konsultowanych trudności. Efektem konsultacji jest decyzja dotycząca dalszej pracy, w zależności od potrzeb w formie: porad psychologicznych, dalszej diagnozy oraz terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej). Konsultacja psychologiczna może być wstępem do psychoterapii, socjoterapii lub innej formy pomocy grupowej (grupy psychoedukacyjne lub warsztaty tematyczne).

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Poradnictwo psychologiczne

Cykl spotkań z psychologiem, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka, oraz poszukiwanie ich rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności. Dzięki współpracy z psychologiem można lepiej zrozumieć problemy, z jakimi boryka się dziecko. Spotkania takie umożliwiają poszerzenie perspektywy rodzica w postrzeganiu problemu oraz pomagają w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Terapia i zajęcia indywidualne

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia oparta na relacji, której celem jest poprawa funkcjonowania w różnych sferach życia. Taki model pracy poprzez zaangażowanie pacjenta pozwala poznać i zrozumieć siebie samego, oraz sprzyja poprawie autoregulacji emocjonalnej. Rozwija również samoświadomość oraz umiejętność utrzymywania relacji z bliskimi i otoczeniem w sposób satysfakcjonujący tzn. z uwzględnieniem własnych potrzeb i pragnień oraz potrzeb i oczekiwań otoczenia.

Psychoterapia jest skierowana do dzieci i młodzieży mających:

 • Zaburzenia zachowania - gwałtowne napady złości, przekraczanie norm społecznych, popadanie w konflikty z rówieśnikami, niszczenie własności, wagary, bunt i przekorna postawa wobec osób dorosłych,
 • Zaburzenia emocjonalne - nadmierna lękliwość, trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, zahamowana i wycofana postawa wobec otoczenia, obniżony nastrój, fobie, koszmary senne, obniżona samoocena,
 • Zespół Aspergera, Nadpobudliwość psychoruchowa, Urazy psychiczne - spowodowane śmiercią osób bliskich, rozwodem rodziców, przebytą chorobą somatyczną, przemocą fizyczną lub psychiczną,
 • Kryzys okresu dorastania, Trudności w adaptacji w środowisku szkolny - trudności w przyswajaniu wiedzy, niechęć do chodzenia do szkoły oraz trudność w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Psychoterapia poprzedzona jest 3 spotkaniami konsultacyjnymi prowadzonymi przez dwóch psychoterapeutów, na które zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem lub nastolatkiem. Po konsultacjach następuje przekazanie zaleceń dotyczących sugerowanej formy pomocy i wyjaśnienie zasad kontraktu terapeutycznego.

Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Proponowana przez nas terapia logopedyczna jest kombinacją metod dopasowanych do indywidualnych trudności dziecka wynikających z jego deficytów i zaburzeń w obrębie mowy, komunikacji i myślenia.Terapia poprzedzona jest całościową diagnozą i oceną rozwoju mowy dziecka. Proponowane formy stymulacji i wspomagania rozwoju mowy są dopasowane do zgłaszanych trudności oraz wieku dziecka. W ramach oferowanej pomocy proponujemy:

wczesna interwencja neurologopedyczna – dla dzieci od 0 do 3. roku życia, pomoc w zakresie funkcji pokarmowych i oddechowych, normalizacja napięcia mięśniowego kompleksu ustno-twarzowego, masaże neurologopedyczne, utrwalanie właściwej postawy podczas karmienia i samodzielnego jedzenia.

terapia szeroko rozumianej funkcji komunikacyjnej – przeznaczona jest dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, lub dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi charakteryzującymi się deficytami komunikacyjnymi.

terapia logopedyczna przeznaczona dla dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi: dysleksją, dysgrafią i dysortografią

terapia zaburzeń mowy dzieci z afazją, dysartią, dyslalią i dysglosją

terapia zaburzeń płynności mowy

terapia wad wymowy i trudności artykulacyjnych

Logopedia artystyczno - medialna

Jest to specjalizacja w zakresie kultury żywego słowa,
techniki prawidłowego mówienia w oparciu o normy wzorcowe języka polskiego,
budowania i interpretacji tekstu,
emisji oraz higieny głosu,
prawidłowego oddechu.
Zajęcia opierają się również na ćwiczeniach ruchowych czyli rozgrzewających i rozluźniających nie tylko aparat mowy ale również całe ciało. Adresowane są do wszystkich osób pracujących głosem oraz wykorzystujących zawodowo tzw.”język ciała”, czyli:

 • – nauczycieli
 • – przewodników
 • – dziennikarzy
 • – prawników
 • – prezenterów
 • – pracowników działu obsługi klienta
 • – chętnych zdających do szkół teatralnych
 • – osób przemawiających publicznie
 • – polityków
 • – osób chcących wyeliminować stres przed wystąpieniami publicznymi.

Spotkania odbywają się indywidualnie lub w kameralnych grupach w ramach konkretnych potrzeb.

Terapia problemów szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) wraz z treningiem pamięci – TY POTRAFISZ

 • Ortografia bez tajemnic
 • Czytanie - droga do odkrywania świata
 • Zapamiętywanie - łatwa rzecz.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie, rozwijanie oraz usprawnianie funkcji poznawczych związanych z przyswajaniem wiedzy szkolnej oraz poznawaniem świata. Taka forma pomocy wspiera rozwój myślenia, poprawia pamięć i koncentrację, oraz usprawnia umiejętności porozumiewania się.

Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF

Istotą koncepcji NDT – Bobath jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na wrażliwość uczestnictwa w codziennym życiu.

Podstawą koncepcji jest wnikliwa analiza problemów pacjenta, opracowanie planu usprawniania, zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, które pozwolą wyzwolić możliwie do wykonania ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu.

Program usprawniania musi uwzględnić nie tylko chwilową poprawę, ale i sposób utrzymania jej zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Zasady usprawniania wg Bobathów:

 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów
 • wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu - wspomaganie z punktów kluczowych
 • utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • wyrabianie kontroli postawy i możliwie najbardziej zbliżonych do prawidłowych reakcji ruchowych, a następnie ich automatyzacja
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Cel stosowania metody NDT- Bobath:

 • pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i uzyskiwaniu niezależności w życiu,
 • wykorzystanie wszystkich podstawowych możliwości i zdolności dziecka przy istniejącym uszkodzeniu układu nerwowego.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna wg J.Ayres (twórczyni tej metody) jest to proces polegający na organizacji wrażeń, jakie docierają z ciała i środowiska, w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do celowego działania. Terapia jest często określana mianem „ naukowej zabawy”, która jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, jednocześnie dostarczając mu takie bodźce, które potrzebuje jego system nerwowy.

Prawidłowy rozwój zmysłów stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia i umożliwia dziecku odpowiednie poznawanie otaczającego go świata. U dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nie zachodzi integracja wiadomości odbieranych poprzez różne kanały zmysłowe, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dzieci takie mają kłopoty z powiązaniem tego, co słyszą, z tym co widzą i czego dotykają. Brak współdziałania pomiędzy informacjami docierającymi do mózgu powoduje także niezgrabność ruchową i trudność w nabywaniu sprawności ruchowych oraz przyswajaniu materiału szkolnego.

Diagnozy

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych

Interdyscyplinarny zespół oferuje diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych, między innymi autyzmu i Zespołu Aspergera. Diagnoza taka składa się z kilku spotkań i zakończona jest wydaniem opinii. W skład zespołu diagnostyczno-terapeutycznego wchodzą: psychiatra, psycholog, logopeda lub pedagog. W trakcie diagnozy składającej się z kilku spotkań przeprowadza się wywiad rozwojowy, dokonuje się obserwacji oraz oceny dziecka w następujących obszarach: komunikacji, umiejętności społecznych, zainteresowań i aktywności oraz w zakresie funkcji adaptacyjnych.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkań dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, również jeśli jest to możliwe przygotowanie filmików przedstawiających dziecko w trakcie swobodnej aktywności oraz zabawy z rówieśnikami.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to ocena właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania dziecka lub nastolatka w różnych sytuacjach życiowych. Diagnoza umożliwia pełniejsze wyjaśnienie trudności, ułatwia znalezienie przyczyn problemów i pomaga wybrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne. W trakcie diagnozy stosowane są standaryzowane narzędzia psychometryczne. W zależności od potrzeby diagnoza zakończona jest wystawieniem opinii psychologicznej.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to ocena poziomu szeroko rozumianej kompetencji komunikacyjnej - rozwoju mowy, jej poprawności pod względem artykulacyjnym, oceny praksji artykulatorów. Diagnoza ta pozwala na wyznaczenie kierunków terapii logopedycznej.

Oferta dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych

Proponujemy indywidualną psychoterapię psychodynamiczną adresowaną do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami psychicznymi i problemami psychologicznymi. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia skoncentrowana na relacji i zaangażowaniu pacjenta w proces terapeutyczny. Zakłada ona, że indywidualne trudności powodowane są nieświadomymi konfliktami oraz wewnętrznymi reprezentacjami doświadczeń interpersonalnych, często wyrastającymi z wczesnodziecięcych doświadczeń. Terapia polega na rozwijaniu świadomości własnych potrzeb i pragnień, oraz dostrzeżeniu związku pomiędzy uczuciami, przekonaniami, konfliktami i motywami.

Udział w terapii poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których psychoterapeuta wraz z pacjentem określa obszar pracy oraz zostają ustalone zasady psychoterapii.

Pomoc psychoterapeutyczna w następujących obszarach:

 • Zaburzenia nastroju – depresja, obniżony nastrój i motywacja, brak poczucia wpływu na wydarzenia, apatia, nadmierna drażliwość i bezsilność, niskie poczucie własnej wartości, brak satysfakcji z własnego życia, myśli samobójcze
 • Problemy egzystencjalne – brak poczucia sensu i smaku życia, samotność,
 • Problemy partnerskie i rodzinne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia nerwicowe – fobie, lęki społeczne, nadmierna lękliwość, bezsenność, natręctwa,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych – rozwód, utrata bliskiej osoby, podjęcie roli osoby dorosłej, kryzys wieku średniego.

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia grupowa umożliwia zrozumienie trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Uczestniczące w grupie osoby poznają mechanizmy funkcjonowania obniżające lub utrudniające ich komfort życia, oraz poprzez doświadczenie grupowe rozwijają nowe, konstruktywne, bardziej świadome wzorce budowania relacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka- zgłoś się do nas!

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Otwarte Drzwi

Aleja Niepodległości 36

61-714 Poznań

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501 710 410

E-mail: poradniaotwartedrzwi@gmail.com

Sekretariat Poradni

Tel: 732 710 424

E-mail: poradnia@otwarte-drzwi.pl

Konto bankowe nr: 86 1940 1076 3172 1734 0000 0000