KOMUNIKAT z dnia 18.01.2021

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery kont bankowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”.
Aktualne numery konta to:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi”
Konto nr: 92 1940 1076 3138 8807 0001 0000

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”
Konto nr: 90 1940 1076 3138 8807 0005 0000

Prosimy o regulowanie bieżących płatności na podane powyżej numery kont bankowych.

UWAGA

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników szkoły sprawy administracyjne będzie można załatwić po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Prosimy dzwonić do nas w dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00:

Sekretariat szkoły tel. 61 / 646 84 38; 505 348 621
Poradnia tel. 732 710 424
Recepcja szkoły podstawowej tel. 61 / 646 84 39

KOMUNIKAT z dnia 18.01.2021

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległy numery kont bankowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi” oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”.
Aktualne numery konta to:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi”
Konto nr: 92 1940 1076 3138 8807 0001 0000

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”
Konto nr: 90 1940 1076 3138 8807 0005 0000

Prosimy o regulowanie bieżących płatności na podane powyżej numery kont bankowych.

UWAGA

W trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników szkoły sprawy administracyjne będzie można załatwić po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Prosimy dzwonić do nas w dni powszednie w godzinach 10:00 – 14:00:

Sekretariat szkoły tel. 61 / 646 84 38; 505 348 621
Poradnia tel. 732 710 424
Recepcja szkoły podstawowej tel. 61 / 646 84 39

O szkole

Niepubliczne placówki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – „Otwarte Drzwi” zostały powołane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi" z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1 września 2019 r. gimnazjum zostało przekształcone w liceum ogólnokształcące.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest placówką przeznaczoną dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Specyfika pracy polega na tym, że uczniowie w normie intelektualnej i uczniowie z niepełnosprawnościami proces edukacji realizują dwutorowo (dostosowany do ich potrzeb i możliwości), integracja odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie artystycznej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Naszym atutem jest mała liczebność uczniów w zespole/klasie (4 – 6 osób), dzięki czemu praca nauczyciela z dzieckiem jest intensywna i prowadzona w sposób skoncentrowany na uczniu.

Szkoła zapewnia:

 • opiekę specjalistów (pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, psychologów, fizjoterapeutów)
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową kompleksową rehabilitację w czasie lekcji z wychowania fizycznego
 • w ramach planu zajęć uczestnictwo w:
 • integracji sensorycznej (SI)
 • treningu umiejętności społecznych (TUS)
 • socjoterapii
 • zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne
 • rehabilitacji ruchowej
 • rewalidacji
 • zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • zajęciach neurologopedycznych i logopedycznych
 • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych.

Nasi uczniowie w ramach projektu uczestniczą w dwuletnim programie hipoterapeutycznym, w ramach olimpiad specjalnych organizowane są również wyjazdy na basen. Poza zajęciami wynikającymi z ramowego planu nauczania, nasi uczniowie korzystają na terenie placówki z zajęć arteterapeutycznych, muzykoterapii, zajęć kulinarnych i teatralnych.

Raz w miesiącu (w soboty) odbywają się w naszej szkole Twórcze działania, które są aktywnością artystyczną mającą na celu integrować członków rodziny. W spotkaniach uczestniczyć mogą całe rodziny wraz z przyjaciółmi, spotkania te są otwarte dla wszystkich chcących w artystycznej i rodzinnej atmosferze spędzić miło czas.

Nasi uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i asystencką w czasie pobytu w szkole.

Szkoła współpracuje z Collegium Da Vinci i Parlamentem Studentów UAM, skąd rekrutują się praktykanci i wolontariusze.

Misja szkoły

Jesteśmy placówką oświatową powołaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, którego celem jest obejmowanie współpracą osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, a także całych ich rodzin poprzez edukację, rehabilitację, opracowywanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania. Nasza szkoła świadczy usługi uczniom, rodzicom i środowisku, którzy podzielają nasze ideały edukacyjne. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jesteśmy placówką, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: dociekliwość poznawcza, chęć edukacji i samodoskonalenia się, odpowiedzialność, rozwaga, tolerancja, wartości moralne. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych i oryginalności. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dalszej edukacji i w praktycznej działalności człowieka. Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni satysfakcję i zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Wizja szkoły

Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną i mądrze tolerancyjną. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich starań, aby uczniowie stawali się jednostkami samodzielnymi, rozważnymi oraz odpowiedzialnymi za siebie i za innych. Uczymy dzieci umiejętności tolerancji oraz rozróżniania dobrych i złych uczynków w oparciu o zasady humanizmu.

Szkoła rozbudza u uczniów ciekawość świata oraz tworzy warunki i motywuje uczniów do działań poszukiwawczych,uczy współpracy w grupie i przygotuje do wykorzystania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. Nasi uczniowie są autentycznymi współgospodarzami szkoły dbającymi o porządek i bezpieczeństwo.

Rodzice mają świadomość wspomagającej roli szkoły we wszystkich ich poczynaniach wychowawczych.

Podmiotem wszystkich oddziaływań w szkole jest dziecko. Staramy się stworzyć mu jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, stworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia, zaufania i przyjaźni. Tylko w relacjach przyjaciel – przyjaciel możemy mówić o „mądrej miłości”, tak bardzo dzieciom potrzebnej i tak silnie wspierającej wychowanie. Przedstawiamy tu ogólny zarys działań wychowawczych. Programy szczegółowe są opracowane przez wychowawców (w porozumieniu z uczniami i rodzicami).

Do pobrania

Ubezpieczenia uczniów

Sylwia Szwabig

Ubezpieczenia - Inwestycje - Emerytury

Tel: 503 178 283

szwabig.sylwia@aviva.com.pl

Pobierz dokumenty:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu

Deklaracja przystąpienia ucznia do ubezpieczenia

Zgłoszenie szkody na osobie

Zachęcamy do zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dzieci on-line Zobacz

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” jest organizacją pożytku publicznego, której podstawowym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych - edukacji przyjaznej dziecku. Tworzymy organizację, która obejmuje wsparciem oraz opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia, czyli zaczynając od ośrodka wczesnej interwencji przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, szkołę podstawową, świetlicę, gimnazjum, liceum, kończąc na warsztatach terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie kompleksowej edukacji na najwyższym poziomie, a jego członkami są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, terapeuci, pedagodzy, fizjoterapeuci oraz artyści, pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami od lat.

Najważniejszym dziełem Stowarzyszenia są poniższe placówki:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi”
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi”
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”

Zarząd stowarzyszenia

Sławomir Wrembel – Prezes Zarządu

Agnieszka Dopierała – Sekretarz

Ewa Jakubiak – Skarbnik

Dane stowarzyszenia

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”

Adres: ul Katowicka 9B/18 61¬131 Poznań

Telefon: +48 505 222 692

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000522840

Status prawny: Stowarzyszenie

Nr REGON: 302819290

Nr NIP: 7822576764

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: Credit Agricole Nr konta: 44 1940 1076 3138 8807 0000 0000

Adres właściwego urzędu skarbowego: Urząd Skarbowy Poznań Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185 61¬055 Poznań Nowe Miasto

Do pobrania

Edukacja domowa

Spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową, jest skuteczną i coraz bardziej popularną formą edukacji, realizowaną w naszym Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „Otwarte Drzwi”. Edukacja domowa jest alternatywą dla tradycyjnej szkoły, z której skorzystać może każdy uczeń w Polsce, posiadając dokumenty z publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, o możliwości realizowania obowiązku nauki poza szkołą.

Jak stać się uczniem w edukacji domowej?

- na edukację domową można zapisać się w dowolnym momencie roku szkolnego,

- edukacja domowa jest dla każdego, kto pragnie wolności w edukacji oraz czasu na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,

- uczniowie są zapisani do konkretnej szkoły, ale nie uczęszczają w trybie klasowo - lekcyjnym,

- zdają egzaminy z każdego przedmiotu i otrzymują świadectwo szkolne, zgodnie z wymogami Prawa Oświatowego,

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie naszego Liceum: www.otwarte-drzwi.pl/liceum/edukacja-domowa lub o kontakt telefoniczny bądź mailowy:
tel.: 571-381-596; 61 646 84 38
e-mail: liceum@otwarte-drzwi.pl

Rekrutacja trwa cały rok!

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” ul. Katowicka 9B/18, e-mail: sekretariat@otwarte-drzwi.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Dawid Nogaj adres e-mail: dawid.nogaj@bezpieczne-dane.eu

3. Dane będą przetwarzane do celów kształcenia osób z niepełnosprawnościami opierającego się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń wobec osoby, której dane dotyczą na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GALERIA

Filmy

Partnerzy

Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Sławomir Wrembel

Tel: 505222692

s.wrembel@otwarte-drzwi.pl

Sekretarz

Agnieszka Dopierała

Skarbnik

Ewa Jakubiak

Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji

Dyrektor Ośrodka

Sławomir Wrembel

Tel: 505 222 692

Dyrektor ds. administracyjno-personalnych

Jakub Badora

Tel: 510 479 353

j.badora@otwarte-drzwi.pl

Specjalista ds. promocji i marketingu

Anna Kiełbasińska

Tel: 789 107 434

a.kielbasinska@otwarte-drzwi.pl

Współpraca

Hubert Zarębczan

Tel: 531 324 511

h.zarebczan@otwarte-drzwi.pl

Szkoła podstawowa

Dyrektor Szkoły

Ewa Narębska

Tel: 791 021 775

e.narebska@otwarte-drzwi.pl

Czesne prosimy wpłacać na podane niżej konta bankowe:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej na numer konta:
92 1940 1076 3138 8807 0001 0000

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501 710 410

p.gorny@otwarte-drzwi.pl

Facebok