Poradnia psychologiczna

Drodzy Rodzice!

 

Jeżeli Wasze dziecko z powodu przebytych chorób, urazów, trudności okołoporodowych, przedwczesnego urodzenia, wad rozwojowo – genetycznych oraz trudności w zakresie rozwoju psychomotorycznego rozwija się nieprawidłowo, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej, kompleksowej pomocy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Otwarte Drzwi. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest interdyscyplinarną, specjalistyczną formą pomocy świadczonej dzieciom ze stwierdzonymi deficytami oraz trudnościami w prawidłowym rozwoju psychoruchowym.

 

Program ten jest przeznaczony dla dzieci od momentu urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. W zależności od możliwości i potrzeb indywidualnych dziecka zajęcia są realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W ramach proponowanej pomocy oferujemy również wsparcie dla rodziców ułatwiające zrozumienie, akceptację i radzenie sobie z trudnościami oraz deficytami dziecka.

 

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń różnych specjalistów:

 • lekarzy
 • psychologów / psychoterapeutów
 • rehabilitantów
 • pedagogów
 • terapeutów zajęciowych
 • logopedów / neurologopedów

 

Zespół specjalistów poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Otwarte Drzwi zajmuje się:

 • wydawaniem opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
 • opracowywaniem diagnozy funkcjonalnej dziecka
 • opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych
 • prowadzeniem wszechstronnej i kompleksowej terapii dopasowanej do potrzeb oraz możliwości dziecka
 • zapewnianiem wsparcia psychologicznego, objaśnianiem trudności dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi

 

Wczesne wspomaganie dziecka ma na celu:

 • podnoszenie sprawności dziecka poprzez przezwyciężanie i korygowanie deficytów w jego rozwoju
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego, psychospołecznego, ruchowego i emocjonalnego
 • zahamowanie oraz zapobieganie pogłębianiu się trudności rozwojowych
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego możliwości i potencjału rozwojowego
 • przygotowanie do rozpoczęcia nauki szkolnej
 • korygowanie wad i zaburzeń językowych oraz ruchowych
 • pomoc dziecku w osiąganiu większej autonomii i samodzielności
 • rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności adaptacji w grupie rówieśniczej
 • wspieranie rodziców w realizacji zadań wychowawczych

 

IM WCZEŚNIEJ ZAREAGUJESZ NA NIEPOKOJĄCE CIĘ SYGNAŁY ŚWIADCZĄCE O ZAKŁÓCENIACH HARMONIJNEGO ROZWOJU SWOJEGO DZIECKA TYM WIĘKSZA SZANSA NA ZAPEWNIENIE DZIECKU OPTYMALNEGO ROZWOJU:

 • małe dzieci są bardziej podatne na stymulację i oddziaływania terapeutyczne
 • duża elastyczność i plastyczność centralnego układu nerwowego małych dzieci umożliwia skuteczną terapię
 • możliwość zahamowania i zatrzymania niekorzystnych zmian
 • większa łatwość korygowania i usprawniania funkcji w momencie, kiedy są w trakcie kształtowania
 • wczesne ograniczenia rozwojowe utrudniają kształtowanie się nowych umiejętności i powodują kumulowanie się zaburzeń oraz deficytów wraz z wiekiem dziecka
 • małe dzieci łatwiej wykorzystują wypracowane adaptacyjne umiejętności i nawyki w różnych obszarach funkcjonowania

 

WARUNKIEM OBJĘCIA DZIECKA I RODZINY SPECJALISTYCZNYMI FORMAMI POMOCY W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jeśli podejrzewają Państwo, że rozwój Waszego dziecka nie przebiega prawidłowo, mogą Państwo zgłosić się do naszej Poradni na konsultacje. W zależności od dokonanej wstępnej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka mogą Państwo ubiegać się o wystawienie opinii uprawniającej do korzystania z formy pomocy, jaką jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Warto skonsultować się ze specjalistami, gdy Twoje dziecko:

 • w porównaniu z rówieśnikami wolniej rozwija kluczowe umiejętności ruchowe, komunikacyjne, społeczne i poznawcze
 • jest nadwrażliwe lub w niewielkim stopniu czułe na informacje odbierane zmysłami
 • jest dzieckiem obciążonym trudnościami i powikłaniami okołoporodowymi
 • jest wcześniakiem
 • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy lub zespół Aspergera
 • ma trudności z autokontrolą zachowania
 • nie radzi sobie z emocjami
 • jest impulsywne oraz często rozkojarzone
 • ma wrodzone lub nabyte dysfunkcje narządu ruchu
 • ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • ma opóźniony rozwój mowy
 • ma zdiagnozowaną niepełnosprawność intelektualną
 • ma opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego
 • ma zaburzenia motoryki
 • ma sprzężoną niepełnosprawność
 • ma zaburzenia słuchu lub widzenia
 • ma mózgowe porażenie dziecięce
 • przejawia zaburzenia psychiczne
 • ma choroby neurologiczne
 • ma ADHD

 

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka- zgłoś się do nas!

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”
Tel. 501 710 410
poradniaotwartedrzwi@gmail.com
www.otwarte-drzwi.pl
Aleja Niepodległości 36
61-714 Poznań

Najnowsze wpisy