61 646-84-38571-381-596

liceum@otwarte-drzwi.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"
z Oddziałami Integracyjnymi

Integracyjny

Dla kogo?

Do klas integracyjnych mogą uczęszczać uczniowie niepełnosprawni, jak i pełnosprawni. Uczniowie niepełnosprawni, uczęszczający do klas integracyjnych, objęci są opieką specjalistów wynikających z orzeczenia.

  Liceum prowadzi klasy integracyjne i terapeutyczne dla uczniów z trudnościami:

 • rozwojowymi (dysleksja, dyskalkulia, zespół Aspergera, Autyzm)
 • problemami emocjonalnymi (fobia szkolna, obniżony nastrój)
 • chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby serca i płuc, alergie)
 • niepełnosprawnościami fizycznymi.

Dostosowany program

Dostosowujemy program nauczania i kryteria oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami wpływającymi na naukę. Umożliwiamy indywidualną organizację nauczania (również poprzez spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą). Bariery natury fizycznej dla nas nie istnieją, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności czuli się w naszej Szkole jak najlepiej.

  Zapewniamy specjalistyczną opiekę:

 • psychologiczno - pedagogiczną
 • tyflopedagogiczną
 • surdopedagogiczną

Opracowany przez nas system kształcenia przewiduje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dające wszystkim uczniom możliwość wyrównania szans edukacyjnych.

Czesne

 • Bezzwrotna opłata wpisowa: 500 zł (płatna przelewem, potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych)
 • Czesne: 750 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta:
28 1940 1076 3203 1166 0001 0000

Procedura przyjęcia ucznia do Oddziału Integracyjnego

  W procesie rekrutacji niezbędne jest dostarczenie poniższych dokumentów

 • aktualnego orzeczenia/ opinii z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o skierowaniu do nauczania w klasie integracyjnej (dotyczy uczniów niepełnosprawnych)
 • wniosku rodzica/opiekuna prawnego
 • podania rekrutacyjnego
 • pokwitowania przelewu bankowego opłaty wpisowej

Kluczowe znaczenie ma jednak odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły.